• سکونت در روستا و یا مناطق عشایری که باید به تأیید شورای اسلامی روستا و یا سازمان امور عشایری رسیده باشد.

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

  • داشتن حداقل 18 سال سن و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان اعم از متأهل یا مجرد

  • عقد قرار داد  و پرداخت 5 درصد سطح درآمدی انتخابی بیمه شده بعنوان حق بیمه

نکته : حق بیمه د راین صندوق 15 درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده می باشد که 5 درصد آن را بیمه شده پرداخته و 10 درصد آن را دولت تأمین مینماید.

جدول سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در سال 1388

ردیف سطح درآمدی ماهیانه 5 درصد سهم بیمه شده بابت یک ماه 5 درصد سهم بیمه شده بابت بکسال 10 درصد سهم دولت بابت یکسال حداقل مستمری بابت یک ماه پیری از کار افتادگی و بازماندگان
1 000/000/1 000/50 000/600 000/200/1 000/666
2 000/100/1 000/55 000/660 000/320/1 000/733
3 000/200/1 000/60 000/720 000/440/1 000/800
4 000/300/1 000/65 000/780 000/560/1 000/866
5 000/400/1 000/70 000/840 000/680/1 000/933
6 000/500/1 000/75 000/900 000/800/1 000/000/1
7 000/800/1 000/90 000/080/1 000/160/2 000/200/1
8 000/200/2 000/110 000/320/1 000/640/2 000/466/1


دولت نیز در حمایت از روستائیان و عشایر دو برابر حق بیمه هر روستائی و عشایر را خود به صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می کند.

در سالهایی که مناطق روستائی و عشایری دچار خشکسالی ، آفت زدگی ، مرگ و میر دام و یا بروز حوادث غیر مترقبه گردد دولت علاوه بر سهم خود سهم بیمه شده روستائی و عشایری  را نیز پرداخت می نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید