عنوان : تامین برق چاههای عشایری

1- هدف : جلوگيري از صرف هزينه در زمان به منظور تامين سوخت فسيلي ، تامين انرژي با سهولت و هزينه كمتر جهت موتور پمپ هاي كشاورزي

2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری

3- مدت زمان انجام كار:

4- تعاريف :

5- مراحل و شرح اقدامات :

– درخواست عشایر

– بررسي توسط كارشناس شهرستان

– معاون عمران و توسعه

– اداره عمران و امور زير بنايي

– اداره امور عشاير شهرستان

– عقد قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید