آقای حمید رضا شمسی نژاد رئیس امور عشایر شهر ستان بردسیر از عملکرد این شهر ستان در مرداد ماه به شرح ذیل خبر داد .

1-    آبر سانی سیار به تعداد 550 متر مکعب جهت 450 خانوار عشایر

2-    مرمت و بازگشائی 180 کیلومتر راه جهت 120 خانوار عشایر

3-    برگزاری کلاس آموزش خیاطی در شهر ستان نگار جهت 15 نفر از بانوان عشایر…

4-    برگزاری کلاس قالی بافی در بخش مرکزی جهت 12 نفر از بانوان عشایر

 

5) عملکرد شبکه تعاونیها

– توزیع جو7/83 تن

– توزیع سبوس 28 تن

– توزیع کنسانتره 5/8 تن

– توزیع کپسول گاز 500 عدد

– توزیع نفت سفید 1700 لیتر

– توزیع آرد 28 تن

توزیع ذرت7/5 تن

تمدید دفتر بیمه 40 نفر از عشایر

سایر علوفه ها 10 تن

دیدگاهتان را بنویسید