آقای حسن شمس الدینی اداره امورعشایر شهرستان بافت از عملکرد این اداره در تیرماه سال جاری به شرح ذیل خبرداد:

1-   بازدید آقای مهندس شاکری از پروژ ه های در دست اجرای شهرستان بافت وتاکید بر تسریع در امورساخت وانجام پروژ ه ها…

 

2-  آبرسانی سیار به تعداد 1419 متر مکعب جهت 450 خانوار عشایر

3- مرمت وبازگشایی راههای عشایر به طول 220 کیلومتر جهت 380 خانوار عشایر

4- بهسازی 5 دهنه چشمه جهت 130 خانوار عشایر

5-  ساخت پل 3دهنه پهن وآبنما جهت 550 خانوار عشایر

6- حفر وتجهیز چاه جهت 12 خانوار عشایر

7- مساحت منبع ذخیره آب عمرودوئیه جهت 70 خانوار عشایر

8- عملکرد شرکت تعاونی

9-  توزیع 23 تن جو

10- توزیع  21تن سبوس

11-   توزیع 9تن کنسانتره

12-   توزیع  80تن آرد

دیدگاهتان را بنویسید