اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد ابرسانی سیار با تانکر بمیزان 12500 متر مکعب در مناطق عشایری شهرستان سیرجان را به مناقصه گذارد. جهت اخذ مدارك به ادامه مطلب برويد…

 

تاریخ بازگشائی مدارک8/7/1389

دريافت اوراق مناقصه

فرم 1 توضيحات1

فرم 2 توضيحات 2

فرم 3 توضيحات 3

دیدگاهتان را بنویسید