جناب آقاي شهرياري مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي عشايري كرمان درخصوص خرید نهاده های دامی  بيان نمودند:

اتحاديه عشاير ی كرمان در ارديبهشت ماه1392 نسبت به پرداخت 8480000000ريال تسهيلات صندوق دامپروري كشور وصندوق حمايت از بخش عشايري اقدام نموده ودر پايان ارديبهشت ماه مبلغ 4800000000 ميليون ريال تسهيلات جهت تهيه نهاد ه هاي دامي از صندوق جمعيت از بخش عشايري كشور دريافت ومبلغ 220000000ريال در صندوق عشاير تهران ومبلغ 93932330ريال در صندوق حمايت از بخش كشاورزي استان افزايش سرمايه نموده است.

                                                                            

دیدگاهتان را بنویسید