در آبان ماه همایشی با حضور عده ای از نخبگان و محققین عشاری استان کرمان در سالن کنفرانس مهمانسرای جهاد کشاورزی برگزار گردرد….

در این گردهمای که مسئولین اداره کل امور عشایر استان کرمان نیز حضور داشتند  مشکلات و تنگناهای عشایر استان کرمان بررسی گردد و راهکارهایی از سوی شرکت کنندگان مطرح شد  . مهندس امیر شکاری مدیر کل امور عشایر استان کرمان اعلام نمودند که این همایش ها با وجود محققن و مسئولین عشایری استان در آینده نیز تشکیل خواهد شد تا از این طریق بتوان به امور مربوط به عشایر به شکل جدی تر پرداخت.  

دیدگاهتان را بنویسید