آبرساني سيار به عشاير 11768 متر مكعب – احداث استخر ذخيره آب200 متر مكعب…

تيغ زني راههاي عشايري290 كيلومتر- اجراي پرورش مرغ بومي 5طرح- ساخت جايگاه توزيع گاز 32 متر مربع- مرمت چاه ما لداري يك حلقه- معرفي گروه هاي طرح اسكان2 گروه24نفره- توزيع جو يارانه اي 392 نفر- ميزان توزيع قند كو پني284670 كيلو گرم- ميزان توزيع روغن نباتي كو پني 38،462 كيلو گرم- ميزان توزيع برنج كو پني 56961 كيلو گرم- ميزان توزيع آرد 822000 كيلوگرم- ميزان توريع جو 729،350 كيلو گرم – ميزان توزيع سبوس گندم 679 165-كيلو گرم- ميزان توزيع كنسانتره دامي 33896 –بيمه اجتماعي عشاير 60 نفر-بيمه دام 5200 راس

دیدگاهتان را بنویسید