گزارش عملكرد اداره امور عشاير شهربابك

آموزش و ترويج 180 نفر از عشاير شهرستان در زمينه دامداري و بهداشت تنظيم خانواده…


17000 مترمكعب آبرساني سيار به مناطق عشايري شهرستان
400 كيلومتر تيغ زني جاده هاي عشايري شهرستان و مرمت گردنه چاه برشك دهج با بلدوزر

100 متر لايه روبي ، نايگذاري قنات مراع خبر

پوشش آب انبارهاي تخت سياه منطقه آفكوئيه و آب انبار آغل درويش طاهري منطقه پاقلعه و احداث دو باب آب انبار در منطقه خبر و آفكوئيه

احداث 600 متر كانال توران آفكوئيه

پيگيري صدور مجوز دو حلقه چاه در دشت ميان تك خبر

تكميل سوله مركزي عشايري شهربابك و بهره برداري از آن
50 متر نوكني قنات اسلام آباد خبر

احداث آب نما در مسير جاده چشمه انجير
لايه روبي و مرمت قنات پزشكان دهج

20 متر حفر يك حلقه چاه مالداري در منطقه دوران آفكوئيه
پيگيري درخصوص پرداخت غرامت به عشاير منطقه خاتون آباد ، ميمند ، پاقلعه بابت تلفات دام

توزيع 260 تن سبوس ، 220 تن جو ، 150 تن خوراك دام ، 429 تن آرد و توزيع 8 تن برنج ، 6 تن روغن ، 30 تن قند و ساير مايحتاج عشاير
بيمه عشاير
تعداد افراد بيمه شده در اين مدت 20 نفر و تعداد پرونده هاي تمديدي 750 نفر مي باشد
بيمه دام
تعداد دام بيمه شده 13974 رأس و پرداخت غرامت 937 تعداد رأس مي

دیدگاهتان را بنویسید