به گزارش روابط عموماي اداره كل امور عشاير استان كرمان درراستاي خدمت رساني به عشاير از طرف اتحاديه تعاونيهاي عشايري كرمان در آذر ماه مقدار 1000تن جو و200تن سبوس بين شركتهاي عضو توزيع گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید