درراستاي خدمت رساني به عشاير از سوي اتحاديه تعاونيهاي عشايري كرمان درسه ماهه اول سال 1391 مقادير ذيل در اختيار عشاير قرارگرفته است

 

رديف

نام كالا

مقدار

1

آرد

491500كيلوگرم

2

جو

2848059كيلوگرم

3

سبوس

601267 كيلوگرم

4

برنج

300000كيلوگرم

5

نان پز عشايري

72 دستگاه

دیدگاهتان را بنویسید