به گزارش روابط عمومی اداره کل آقای مهندس ابراهیمی در خصوص آبر سانی به عشایر مناطق استان بیان داشتند :

سال گذشته 100000 متر مکعب آبر سانی سیار به مناطق عشایر استان جهت 4000 خانوار عشایر انجام وبا توجه به خشکسالیهای پیاپی و کاهش شدید آبهای سطحی در مناطق عشایری ، در حال حاضرنیز بوسیله 15 دستگاه کامیون وتراکتور کار آبر سانی به عشایردرحال انجام میباشد.ایشان اظهار داشتند: درسال 94تعداد 63دستگاه تانکر ثابت ازمحل اعتبارات ملی خریداری ودراختیار عشایراستان  قرارداده شده است .

دیدگاهتان را بنویسید