مدیر کل امورعشایر استان کرمان گفت :درسال 94 عملیات مرمت و بازگشایی 115 کیلومتر از راههای عشایر شهرستان بم وریگان به پایان رسید. ..

آقای مهندس ابراهیمی اظهار داشتند : با توجه به اینکه مشکل آب وراه از مهمترین مشکلات عشایر می باشد هرساله پروژه آبرسانی ومرمت راهها دردستور کار قراردارد درهمین راستا  مقدار 7235متر مکعب آبرسانی سیار جهت 246 خانوار عشایر مناطق مختلف این شهرستان دریکسال گذشته انجام گرفته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید