آقای مهندس ابراهیمی  با بیان اینکه خدمات رسانی به جامعه عشایر از مهمترین اهداف ماست از مرمت و تیغ زنی راههای مناطق عشایری شهر ستان سیرجان در سال 94 بمقدار 647 کیلومتر خبر داد..

. ایشان اظهار داشتند : در راستای خدمات مطلوب به عشایر شهر ستان سیرجان میزان 13754 متر مکعب به مناطق عشایری آبرسانی و دوره های آموزش و ترویجی جهت عشایر شهر ستان برگزار گردیده است /

 

دیدگاهتان را بنویسید