آقای حسن شمس الدینی رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت عملکرد دو ماهه اول سال 95 این ادره را بشرح ذیل بیان نمودند:

1-آبرسانی سیار بمیزان 1300 متر مکعب جهت 420 خانوار عشایر…

 

2-مرمت و بازگشائی 180 کیلومتر راه جهت 480 خانوار عشایر

3-توزیع5/10 تن جو- 10 تن سبوس – 4 تن کنسانتره – 5/89 تن آرد – 8 تن جو پرک

دیدگاهتان را بنویسید