گزارش اقای کارآمد رئیس اداره امورتعاونیها ،ترویج ومشارکت مردمی  درخصوص عملکرد سه ماهه اول شبکه تعاونیهای عشایری :

گزارش عملکرد فعالیتهای بازرگانی برنامه راهبردی سه ماهه اول سال 93

مقدار

واحد

نوع فعالیت

ردیف

1826

راس

پروار بندی امانی و مشارکتی دام عشایر

1

368

تن

تولید خوراک دام ( کنسانتره )

2

56

هکتار

زراعت گندم و علوفه

3

 

گزارش عملکرد فعالیتهای خدماتی و حمایتی برنامه راهبردی سه ماهه اول سال 93

مقدار

واحد

نوع فعالیت

ردیف

148

تن

تهیه و توزیع کالای اساسی

1

500

میلیون ریال

جذب تسهیلات از منابع بانکی

2

2700

میلیون ریال

جذب تسهیلات از صندوقها

3

312000 هزار لیتر

لیتر

آبر سانی

4

500ر432 هزار لیتر

لیتر

توزیع نفت و گازوئیل

5

13400

سیلندر

توزیع کپسول گاز

6

2005

خانوار

بیمه اجتماعی عشایر

7

گزارش طرح زنجیره تولید گوشت قرمز استان کرمان

مبلغ واریز شده توسط شرکت به حساب عشایر ( ریال )

قرارداد منعقده شده شرکت با عشایر راس

مبلغ واریز شده توسط اتحادیه به شرکت ( ریال )

قرارداد منعقده شرکت با اتحادیه راس

نام شهر ستان

400ر470ر260ر1

571

3000000000

1200

سیرجان

000ر450ر087ر1

655

1500000000

600

بافت

000ر000ر500ر1

600

1500000000

600

بردسیر

400ر920ر847ر3

1826

6000000000

2400

جمع کل

 

 

دیدگاهتان را بنویسید