بنا به اظهار مسئول مطالعات اداره کل: «بررسی امکان به کارگیری سیستم (tvacker)AVL ناوگان خدماتی اداره کل امورعشایری استان کرمان» با هدف پایش مدیریت بهینه سازی ناوگان خدماتی در حال انجام است. در این طرح امکان استفاده از GPSخودرویی برروی وسابل نقلیه سنگین آبرسانی وراه سازی وپایش این وسایل از مرکز استان مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. دراین ارتباط ، کنترل نحوه انجام وظیفه ناوگان خدماتی ازیک سو وامکان امداد رسانی به وسایل نقلیه در صورت بروز مشکل وحادثه از سوی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد مرحله اول اجرای این طرح با همکاری مشترک اداره مطالعات واداره عمران و واحد پشتیبانی ومجری طرح آقای دکتر ناصری ازدانشگاه علوم تحصیلات تکمیلی علوم محیطی وابسته به دانشگاه شهید باهنر وهمکاری کلیه شهرستانهای عشایری به انجام رسید. در این مرحله تعداد 14 سیم کارت تلفن همراه اول و14GPSبرروی وسائل نقلیه آبرسان ووسایل سنگین راهسازی نصب گردیدودر حال حاضر بررسی برروی سیستم نرم افزاری مرکز کامپیوتر مرکزی ومراحل پژوهشی وگزارش دهی وآموزش سیستم به افراد ذیربط مرحله دوم این پژوهش قراردارد  در حال انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید