رئیس اداره امورعشایر شهرستان بم از آبرسانی سیار به میزان 572 مترمکعب جهت 146 خانوارعشایر مناطق شهرستان بم خبر داد وعملکرد شرکت تعاونی شهرستان بم  وریگان رابه شرح ذیل بیان نمود…

 

1- توزیع آرد به میزان  100 تن

2-توزیع سبوس به میزان 5تن

3-توزیع نفت سفید وموادسوختی 55500لیتر

شهرستان ریگان:

1- توزیع آرد    110تن

2-توزیع جو   460/ 3

3-  توزیع نفت سفید ومواد سوختی 148000لیتر

توزیع 330 کیلوگرم برنج ایرانی

114رأس بیمه دام

بیمه روستائیان وعشایر 55نفر

 

دیدگاهتان را بنویسید