رديف

نام شهرستان

محل اجرا

 

عنوان پروژه

ميزان اعتبار هزينه شده (ميليون ريال)

محل تامين اعتبار

توضيحات حجم كار

1

كرمان

مناطق عشايري سيرچ- دهنه بن سوز- گود علي شاهی

احداث استخر ذخيره آب

400

استانی كوچندگان خشكسالي

200 متر مكعب استخر ذخيره آب و بهسازي چشمه و خريد لوله 63 خط انتقال 8 هزار متر و 9000 متر لوله 40

2

كرمان

سيرچ هشتادان مناطق عشايري

احداث آبشخور دام

150

استانی كوچندگان خشكسالي

حدود 200 متر  آبشخوردام و بهسازي چشمه و لوله انتقال آب به آبشخور

3

كرمان

سيرچ محسن آباد هشتاددان

احداث حمام خورشيديو مبدل انرژي خورشيدي

150

استاني سوخت فسيلي

احداث 3 باب حمام خورشيدي و سرويس بهداشتي در 3 نقطه محسن آباد و يك نقطه سيرچ خريد 3 دستگاه مبدل خورشیدی روشنايي در مناطق عشايري

4

كرمان

مناطق عشايري سيرچ-هشتاددان- كرمان

خريد تانكر  1000 ليتري ثابت 10دسنگاه و تامين تانكر 2000 چرخدار

75

استاني كوچندگان خشكسالي

خريد 10 دستگاه تانكر و تحويل به عشاير جهت آب شرب بهداشتي و یک دستگاه تانکر چر خدار آبرسانی

5

كرمان

مناطق عشايري سيرچ و بلبلوئيه

آبرساني سيار

150

استاني كوچندگان خشكسالي و ملي

تامين آب شرب بهداشتي عشاير و دام بيش از 1000 متر مكعب آبرساني سيار با تراكتور

6

رفسنجان

مناطق عشايري سرچشمه

آبرساني سيار

150

استاني كوچندگان خشكسالي و ملي

تامين آب شرب بهداشتي عشاير و دام بيش از 2000 متر مكعب آبرساني سيار با تانكر

7

راور

مناطق عشايري پراكنده راور بخش مركزي و كوهساران

آبرساني سيار

100

استاني كوچندگان خشكسالي و ملي

تامين آب شرب بهداشتي عشاير و دام بيش از 1200 متر مكعب آبرساني سيار با تانكر

8

راور

منطقه عشاير هنگ راور بخش كوهساران

خريد لوله خط انتقال آب

50

استاني كوچندگان خشكسالي

خريد و تحويل 4000 متر لوله پلي اتيلين 40 به عشاير منطقه هنگ جهت انتقال آب بهداشتي

9

راور

منطقه عشاير مركزي ( كار بخش )

تامین تانکر چرخدار آبرسانی سیار

25

استاني كوچندگان خشكسالي

تحويل تانكر 2000 چرخدار جهت آبرساني آب شرب بهداشتي

10

زرند

مناطق عشايري مركزي و يزدان آباد

آبرساني سيار

100

استاني كوچندگان خشكسالي و ملي

تامين آب شرب بهداشتي جهت عشاير و دام در مناطق عشايري پراكنده شهرستان بيش از 1500 متر مكعب با تانكر آبرساني سيار

11

زرند

مناطق عشايري مركزي و يزدان آباد

خريد تانكر 10000 ليتري ثابت 16 دستگاه

60

استاني كوچندگان خشكسالي

خريد و تحويل 16 دستگاه تانكر 1000 ليتري ثابت جهت آب شرب بهداشتي عشاير پراكنده شهرستان

جمع

4 شهر ستان

1410

دیدگاهتان را بنویسید