ليست پروژه هاي تكميل شد ه و آماده بهره برداري شهر ستان كرمان در هفته دولت سال 91

رديف

نام پروژه

محل اجرا

ميزان اعتبار هزينه شده

محل تامين اعتبار

توضيحات

1

احداث استخر ذخيره آب

مناطق عشايري سيرچ

200 ميليون ريال

استاني – خشكسالي

300 متر مكعب استخر ذخيره آب شرب بهداشتي دام با خط انقال آب لوله پلي اتيلين و بهسازي چشمه

2

احداث آبشخور دام

مناطق عشايري سيرچ و هشتاد دان

150ميليون ريال

استاني – خشكسالي

حدود 200 متر آبشخور جهت آب شرب بهداشتي دام با خط انتقال آب لوله پلي اتيلين و بهسازي چشمه ….

3

احداث حمام خورشيدي

منطقه عشايري سيرچ و محسن آباد هشتاد دان

150ميليون ريال

استاني – خشكسالي

استفاده و بهره برداري عشاير از حمام و سرويس بهداشتي در 3 منطقه محسن آباد و سيرچ

4

آبرساني سيار

مناطق عشايري سيرچ

150ميليون ريال

تامين آب شرب بهداشتي عشاير و دام بيش از 2000 متر مكعب آبرساني سيار

5

خريد و تحويل تانكر آب

مناطق عشايري سيرچ و هشتاد دان

50 ميليون ريال

جهت تامين و نگهداري آب شرب بهداشتي 10 دستگاه تانكر1000 و 2000 ليتري تحويل عشاير گرديده است

ليست پروژههاي آماده كلنگ زني در هفته دولت

رديف

نام پروژه

محل اجرا

ميزان اعتبار هزينه شده

محل تامين اعتبار

توضيحات

1

بهسازي چشمه و خط انتقال آب

سيرچ

400 ميليون ريال

خشكسالي

جهت تامين آب عشاير خط انتقال حدود 8 كيلومتر

2

حمام خورشيدي

مناطق عشايري محسن آباد هشتاد دان

50 ميليون ريال

سوخت فسيلي

جهت بهداشت عشاير منطقه

دیدگاهتان را بنویسید