ردیف

عنوان پروژه

دستگاه اجرایی

نام شهرستان

نام دهستان

نام روستا

اولین سال تامین اعتبار

تعداد خانوار بهره مند ازپروژه

تعداد روستای بهره مند از پروژه

مجموع اعتبار هزینه شده

(میلیون ریال)

1

زیر سازی محور دره پهن

اداره کل امور عشایر

بافت

بزنجان

دره پهن

86

300

10

4100

2

احداث مخزن اب اشامیدنی بتنی

اداره کل امور عشایر

ریگان

تک فرهاد

تک فرهاد

90

200

1

490

3

احداث مخزن اب اشامیدنی بتنی

اداره کل امور عشایر

ریگان

زیارت شاه

زیارت شاه

90

100

1

490

4

احداث مخزن اب اشامیدنی بتنی

اداره کل امور عشایر

ریگان

سیف الدینی

سیف الدینی

90

80

1

510

5

احداث اب انبار

اداره کل امور عشایر

شهربابک

مناطق عشایری

90

50

1

810

6

تجهیز وبرق رسانی چاه حسین دارایی

اداره کل امور عشایر

نرماشیر

مهدی اباد ارجمند

مهدی اباد ارجمند

90

11

1

2760

7

حفر ولوله گذاری واحداث خط برق وتجهیز کامل چاه (احداث منبع ذخیره اب)

اداره کل امور عشایر

ارزوئیه

صوغان

سیخوران

90

50

3

570

8

حفر ولوله گذاری چاه

اداره کل امور عشایر

ارزوئیه

قادر اباد

سنگ نجفی 1و2

90

48

2

310

9

احداث اب نما

اداره کل امور عشایر

رابر

جواران

کهروئیه

90

50

10

360

10

تجهيز وبرق رساني چاه سيخوران صوغان

اداره کل امور عشایر

ارزوئيه

صوغان

سيخوران

90

120

1

1000

11

احداث اب نماي ايل راه قد رودخانه رابر

اداره کل امور عشایر

رابر

مركزي

قدرودخانه

90

800

5

500

12

احداث حمام وسرويس بهداشتي 5مورد

اداره کل امور عشایر

سطح استان

مناطق عشايري

90

300

6

1000

13

احداث جايگاه سوخت فسيلي 3مورد

اداره کل امور عشایر

سطح استان

مناطق عشايري

90

300

6

450

دیدگاهتان را بنویسید