جدول اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي سال92 به تفكيك طرح ومنبع

 

مبالغ به میلیون ریال

رديف

عنوان طرح

منبع اعتبار

اعتبار مصوب

اعتبار تخصیص یافته

1

ارئه خدمات پشتيباني

2%نفت وگاز

4995

4564.24

2

استانی

4150

610

3

هزینه های اجتناب ناپذیر

150

150

4

مازاد درامد

1400

696

5

معادن

1000

303

6

ماده 10

5100

3635

7

جمع

16795

9958.24

8

عمليات اجرايي اسكان

2%نفت وگاز

2365

520

9

استانی

250

10

مصوبات خاص

440

11

جمع

3055

520

12

مطالعات جامع مناطق عشايري

ملی

200

200

13

تعمير وتجهيز ساختمان اداري

استانی

1050

238.55

14

ترويج وجايگزيني سوخت

2%نفت وگاز

260

0

15

استانی

80

0

16

جمع

340

0

17

بازگشایی راههای عشایری

مصوبات خاص

2350

374.42

18

معادن

2000

601

19

ماده 12

850

423

20

جمع

5200

1398.42

21

اباد چهل تن

ملی

1500

1500

22

ایل راهها

ملی

870

1870

جمع کل

29010

15685.21

جدول عملكرد طرح بازگشایی راههای  عشايری سال92

عنوان پروژه

واحد

حجم

اعتبار مصوب

(ميليون ريال)

عملکرد

مرمت ونگهداري راههاي عشايري

كيلومتر

770

3550

1398.42

بازگشایی مسیر

کیلومتر

61

1650

0

جمع اعتبار

5200

1398.42

جدول عملكرد طرح ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان سال92

عنوان پرو‍ژه

واحد

حجم

اعتبار مصوب      (ميليون ريال)

تخصیص

مرمت ونگهداري راههاي عشايري

كيلومتر

3425

3655

1613.03

لايروبي ونوكني قنوات

رشته

2

100

100

بهسازي ولوله كشي چشمه

دهنه

16

1275

549.64

آبرساني سيار

مترمكعب

67800

5760

3729.31

حفروتجهيز چاههاي مالداري

حلقه

5

1635

1191.85

خريد تانكر ثابت وچرخدار

میلیون ریال

820

820

48.5

خرید

میلیون ریال

680

680

137.06

احداث ابشخور دام

باب

2

30

0

پست برق

واحد

1

120

0

احداث استخرذخيره اب

مترمكعب

200

170

38.85

شبکه اب اشامیدنی

کیلومتر

2.1

250

250

خط انتقال ولوله گذاری

کیلومتر

17.5

2300

2300

جمع اعتبار

16795

9958.24

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول عملكرد طرح عمليات اجرايي اسكان سال92

عنوان پرو‍ژه

واحد

حجم

اعتبار مصوب

اعتبار هزينه شده

(ميليون ريال)

حفر چاه

حلقه

2

500

200

تجهیز چاه

حلقه

2

600

320

خرید

میلیون ریال

390

390

0

اب نما

متر

200

240

0

بند انحرافی

هزارمترمکعب

0.86

425

0

خط انتقال اب

کیلومتر

4

440

0

سالن چند منظوره

مترمربع

76

300

0

منبع اب اشامیدنی

مترمکعب

20

100

0

حمام بهداشتی

دستگاه

1

60

0

جمع اعتبار

3055

520

جدول عملكرد طرح تعمير ،تكميل وتجهيز ساختمانهاي اداري سال92

عنوان پروژه

واحد

حجم

اعتبار مصوب

(ميليون ريال)

اعتبار هزينه شده

(ميليون ريال)

تعميرساختمانهاي اداري

مترمربع

50

650

138.5

خريدتجهيزات

ميليون ريال

100

400

100

جمع اعتبار

1050

238.5

جدول عملكرد اعتبارات ملی سال92

عنوان پروژه

واحد

حجم

اعتبار مصوب

(ميليون ريال)

اعتبار هزينه شده

(ميليون ريال)

احداث شبکه داخلی

متر

6000

1500

100

احداث وتکمیل خط انتقال اب

متر

3400

100

احداث مخزن نگهداری اب

1مترمکعب

100

100

مطالعات

طرح

1

200

100

ایل راهها

1870

100

جمع اعتبار

3570

 

دیدگاهتان را بنویسید