در تاریخ 10/9/87 اعضاهیئت مدیره و مدیر عامل شرکت چند منظوره همکاران کرمان به همراه دو نفر از مسئولین از مجتمع تفریحی گردشگری عشایر فارس بازدید نمودند و در خصوص پاره ای از مسائل مربوطه از قبیل میزان هزینه کرد -میزان زیر بنا و نحوه ساخت و نوع سازه های بکار رفته و همچنین میزان استقبال مردم و سایر موارد به بحث و گفتگو نشستند

دیدگاهتان را بنویسید