۱ بهمن

مناقصه راههای عشایری شمال استان کرمان

اسناد مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي اين اسناد بر اساس قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1383/11/17 و آيين نامه هاي مربوطه و با توجه به قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات به شماره 68362/60 مورخ 1388/12/26 تنظيم شده است. دریافت فایل پیوست

۱۱ آبان

مزایده خودروهای سبک مازاد برنیاز

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق سایت امورعشایر به آدرس: http;//ashayeri.kr.ir ویا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید…

۱۱ آبان

مزایده خودروهای سبک مازاد برنیاز

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق سایت امورعشایر به آدرس: http;//ashayeri.kr.ir ویا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید…

۱۰ آبان

مزایده حودروهای مازاد برنیاز

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید صدوقی – سه راه سیلو- روبرو فرماندهی نیروی انتظامی…

۱۰ آبان

مزایده حودروهای مازاد برنیاز

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید صدوقی – سه راه سیلو- روبرو فرماندهی نیروی انتظامی…