۱۰ آبان

تجدید مزایده عمومی

اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای  سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق سایت امور عشایر به آدرس :http;//ashayeri.kr.ir  و یا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید صدوقی – سه راه…

۱۰ آبان

تجدید مزایده عمومی

اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای  سبک مازاد بر نیاز خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق سایت امور عشایر به آدرس :http;//ashayeri.kr.ir  و یا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید صدوقی – سه راه…

۲۴ مهر

آگهی مزایده خودروهای سبک مازاد نیاز اداره کل امورعشایر کرمان

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای  سبک مازاد بر نیاز خودرا ویک دستگاه لودر از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق سایت امورعشایر به آدرس: http;//ashayeri.kr.ir ویا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان…

۲۴ مهر

آگهی مزایده خودروهای سبک مازاد نیاز اداره کل امورعشایر کرمان

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای  سبک مازاد بر نیاز خودرا ویک دستگاه لودر از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق سایت امورعشایر به آدرس: http;//ashayeri.kr.ir ویا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان…

۱۲ مهر

lصلاحیه مزایده مورخ 95/7/3

پیرو آگهی مزایده روز شنبه نوبت اول به شماره 2400 در نشریه کرمان امروز مورخ 95/7/3 به اطلاع میرساند با توجه به عدم امکان برگزاری مزایده در تاریخ مندرج و همچنین تغییرات حاصل در فروش ماشین آلات انجام مزایده به تاریخ دیگری موکول که متاقبا” اعلام خواهد شد . لذا آگهی منتشره منتفی اعلام میگردد